Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Kursutbud & anmälan
Kurskatalog 2019
Företagsinterna kurser
Har du önskemål om kurser?
Tidigare genomförda kurser
Betongföreningens råd för teknik och vidareutbildning
Se filmen om vår kursverksamhet
Bokningsvillkor

Tidigare genomförda kurser

CBI har bedrivit kurser sedan 1940-talet och har en mångårig erfarenhet som utbildningsgivare. De kurser som har en stor efterfrågan genomförs vid upprepade tillfällen under en längre tid. Andra kurser som riktar sig till smalare målgrupper får kortare livslängder men kan alltid återkomma då efterfrågan ökar igen.

Nedan hittar du ett urval av tidigare genomförda kurser med en kort beskrivning av respektive kurs.

För information om vilka kurser som är aktuella just nu är du mycket välkommen att kontakta vår kurschef Ulrika Engvall på tel: 010-516 68 93 eller via e-post: ulrika.engvall@ri.se. Du kan även se de aktuella kurserna under Kursutbud & anmälan.

Vi presenterar alltid kommande kurser i vår kostnadsfria kundtidning CBI-nytt som utkommer två gånger per år. Klicka här om du är intresserad av en kostnadsfri prenumeration.

Vi har även möjlighet att erbjuda företagsinterna kurser, då vi skräddarsyr ett utbildningspaket som passar just ditt företag.


Exempel på tidigare genomförda kurser


Avancerad betongteknik

Målet är att ge deltagarna fördjupad kunskap om materialet betong för att lättare kunna tillgodogöra sig utvecklings- och forskningsarbete samt tillämpa ny teknik i produktionen. Kursen ingår även i forskarutbildningen vid flera tekniska högskolor.

Balkongreparationer
Tyngdpunkten i kursen är genomgång av reparationsmetoder samt val av betong för såväl betong- som stålbalkonger. Kursen tar även upp hur besiktning av balkonger bör ske, hur bedömning av balkongers tillstånd kan göras samt ger förslag till åtgärder.

Ballast för betong samt krossad betong
Kursen tar bland annat upp geologi och grustyper, miljökonsekvenser, ballastpetrografi, ballast i färsk och hårdnad betong, krossad betong som ballast samt vad CE-märkning av ballast innebär. Kursen ger fördjupade kunskaper om ballastens betydelse.

Betong och brand
Betong har många goda brandtekniska egenskaper som idag inte utnyttjas fullt ut. Kursen redogör för optimering av betongkonstruktioner för att få mindre tvärmått, högre brandteknisk klass och bättre brandmotstånd. Den behandlar tillvägagångssätt med skadeutredningar samt redovisning av skadefall.

Betonggjutning på vintern
Vid betonggjutning i kyla måste man ta särskild hänsyn till den yttre miljön och hålla betongen varm. CBI har genom egen forskning och utredningar av inträffade skadefall klarlagt vilka krav som skall ställas vid vintergjutning.

Betongvägar
Det allt större problemet med spårbildning på våra vägar gör att behovet av alternativ till asfaltlagret söks, ur såväl teknisk som ekonomisk synpunkt. Kursen ger bakgrund till behovet av betongvägar samt redovisar konstruktionstekniska lösningar, val av betong, lämpliga produktionssätt samt kontroll.

Bindemedelsteknik
Ett ökat utbud av tillsatsmaterial (silika, flygaska och slagg) samt nya cementtyper ställer högre krav på användarens bindemedelskunnande. Byggande i andra länder och miljöer kräver också ökade kunskaper inom området. Kursen behandlar cementkemi, svenska och internationella bindemedelsnormer, tillsatsmaterial – hantering och egenskaper.

Cementbaserade partikelsuspensioners reologi 
– internationell kurs i samarbete med Dr Olafur H Wallevik, Island.
Kursens huvudsakliga syfte är att ge en bred introduktion i grundläggande beskrivning av partikelsuspensioners reologi, med fokus på färsk betong och bruk. Även effekten av olika delmaterial samt mekanismerna bakom konsistensförlust beskrivs. Laborationer ingår. Kursen hålls på engelska.

Dimensionering av fiberarmerade betonggolv och industriplaner
För att förenkla och möjliggöra användandet av fibrer i betonggolv och industriplaner har dimensioneringsregler utarbetats bland annat på CBI. Vi går noggrant igenom dessa regler och möjlighet ges att praktisera reglerna i övningar. Kursen redogör även för utmattningslaster, statiska laster, spänningar, fogfria golv och ritningsunderlag. Möjligheter till databeräkningar ges och dessutom presenteras förslag till dimensioneringsregler för golv och industriplaner.

Dimensionering av stålfiberarmerade betongkonstruktioner
Kursen koncentrerar sig på dimensionering av stålfiberbetong och de krav som ställs på ingående material. I kursen tas även upp olika dimensioneringsmetoder och tillfälle ges även för övningar.

Flygplatsbeläggningar av betong
Kursen inriktar sig på att öka förståelsen och förbättra kvaliteten för flygplatsbeläggningar av betong. Den tar upp projektering och utförande. Hemuppgifter och tentamen ingår och kursen är behörighetsinriktad.

Gjutning av betonggolv
Syftet med denna praktiskt inriktade kurs är att öka kunnandet vid gjutning av betonggolv. Den ger en inblick i de skador som en olämplig materialsammansättning eller ett felaktigt utförande kan medföra men fokuserar mot goda lösningar för att undvika fel.

Korrosionsskyddad armering i betong
Hur mycket salt klarar armeringen i en betongkonstruktion innan korrosionen leder till en reducering av bärigheten? Kursen behandlar bakomliggande teorier och erfarenheter av praktiska fall av katodiskt skydd, beläggning på armering och elektrokemisk kloridutdrivning. Ett studiebesök ingår.

Proportionering av betong
Bättre utnyttjande av betongens hållfasthet, krav på god beständighet och önskemål om god arbetbarhet ställer höga krav på betongkvaliteten. Detta gör betongproportionering alltmer komplicerad. Tillsatsmaterial och tillsatsmedel ändrar såväl den färska som den hårdnande betongens egenskaper. Kursen behandlar några olika proportioneringsmetoder som ger den teoretiska grunden för proportionering. I kursen ingår övningar och proportionering med hjälp av dator.

Provningsmetoder vid fabrikstillverkning av betong
Betongens egenskaper, både i färskt och hårdnat tillstånd, påverkas starkt av de ingående delmaterialen och proportionerna dem emellan. Kursen behandlar normerade och icke-normerade metoder, både nuvarande och framtida, samt den provningsutrustning som behövs. Vi går också igenom hur provningsresultaten skall värderas. Laborationsövningar där vi testar de olika provningsmetoderna ingår.

Reparation av betongkonstruktioner
Kursen behandlar grunderna om materialet betong, nedbrytningsmekanismer samt hur tillståndsbedömningar av konstruktioner utförs. Den ger även kunskap om reparationsmetoder och de metoder som finns för att förebygga eller stoppa fortsatta skadeangrepp.

Självkompakterande betong – sammansättning, tillverkning och provning
Nu finns tekniken att tillverka självkompakterande betong och möjligheterna för ett mer kostnadseffektivt och industrialiserat byggande har därmed ökat. Kursens syfte är att visa hur man sammansätter, tillverkar och provar självkompakterande betong.

Att bygga med självkompakterande betong
Det huvudsakliga syftet med denna kurs är att visa hur man gjuter med självkompakterande betong och vilka saker som är viktiga att tänka på. Kursen är produktionsinriktad och riktar sig till entreprenörer och andra som deltar i byggprocessen. I kursinnehållet finns bland annat genomgång av olika produktionstekniker, erfarenhetsåterföring, sammansättning och tillverkning, färska och hårdnande betongens egenskaper samt demonstration av mätning och gjutning med självkompakterande betong.

Sprickor i betong – lastoberoende sprickor
Sprickor är vanliga i betongsammanhang. Ofta accepteras de men i vissa konstruktioner eller miljöer måste de begränsas. Kursen kommer att presentera de sprickor som uppkommit oberoende av lastpåverkan. Vi presenterar dessutom vilka möjligheter som finns att begränsa deras uppkomst och utbredning.

Temperatursprickor – uppkomst, sprickriskberäkningar och åtgärder
Kursen förklarar hur och när sprickor uppkommer och hur de kan begränsas. Tyngdpunkten ligger på temperatursprickor och sprickriskberäkningar med hjälp av datorprogram.

Temperatursprickor – fortsättningskurs
Målet med denna fortsättningskurs är att ge ytterligare kunskaper om hur man med hjälp av datorprogram räknar ut risken för temperatursprickor. Den programvara som kursen visar är mer avancerad och möjliggör därmed en mer fördjupad analys av två- och tredimensionella geometrier. Kursen visar på lösningar för ett antal praktiska tillämpningar.