Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Syfte
Aktiviteter
Medlemsförmåner
Medlemmar
Styrelse och kontaktpersoner
Bli medlem!
Stadgar

Stadgar för CBI:s intressentförening

Antagna vid konstituerande sammanträde den 23 oktober 2003.

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn är CBI:s intressentförening.

§ 2 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att stödja Cement och Betong Institutets (CBI:s) verksamhet inom cement- och betongområdet, speciellt de delar av verksamheten som behandlar grundläggande och tillämpad forskning, teknikbevakning och teknikspridning samt utveckling av nationella och internationella normer och bestämmelser.

Föreningen skall

 • utse två ledamöter och två suppleanter för dessa i styrelsen för stiftelsen Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm (CBI).
 • i samverkan med CBI arrangera ett årligt föreningsmöte där CBI:s verksamhet inom grundläggande och tillämpad forskning, teknikbevakning och teknikspridning samt utveckling av nationella och internationella normer och bestämmelser behandlas.

§ 3 Föreningens medlemmar. Rösträtt

Föreningen skall vara öppen, vilket innebär att medlemskap beviljas det företag, det verk, den myndighet, den institution eller den organisation som är intresserad av föreningens verksamhet oavsett företagets (eller motsvarandes) verksamhets­inriktning och som förbinder sig att följa de åtaganden som anges i föreningens stadgar och existerande överenskommelser mellan föreningen och medlemmarna.

Medlemmar skall erlägga en årlig medlemsavgift vars storlek föreslås av föreningens styrelse och beslutas av årsmötet.

Varje medlem har vid röstning en röst.

§ 4 Styrelse

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som består av en ordförande och fem till sju medlemmar. De väljs för en period av högst tre år vid årsmötet. Mandatperioderna bör väljas så att inte samtliga medlemmar i styrelsen avgår samtidigt.

Styrelsen utser inom sig en vice ordförande och övriga funktionärer. Styrelsen sammanträder minst en gång per år på kallelse från ordförande eller om minst tre av styrelsemedlemmarna yrkar på det.

Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika rösttal för olika meningar har ordföranden utslagsröst.

Protokoll skall föras vid varje styrelsesammanträde.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

§ 5 Styrelsens uppgifter

Styrelsen har bl.a. i uppgift

 • att säkerställa att föreningens ändamål beaktas och att föreningens åtaganden fullföljs,
 • att fatta beslut angående medlemskap i föreningen,
 • att lämna en årlig verksamhetsberättelse,
 • att föreslå årsmötet två ledamöter och två suppleanter att representera föreningen i styrelsen för stiftelsen Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm (CBI),
 • att vid behov genomföra fyllnadsval för ledamöter och suppleanter i ovan nämnda stiftelse,
 • att i samverkan med CBI arrangera ett årligt föreningsmöte samt
 • att hantera alla övriga ärenden som krävs av gällande stadgar och överens­kommelser.

§ 6 Firmateckning

Föreningens firma tecknas av hela styrelsen gemensamt. Firman kan även tecknas av en inom eller utanför styrelsen varande person som styrelsen auktoriserat.

§ 7 Revision

För att granska föreningens administration och revidera dess bokföring skall två revisor (av vilka åtminstone den ene skall vara auktoriserad) utses på årsmötet i enlighet med § 9. Vidare skall två revisorssuppleanter (av vilka åtminstone den ene är auktoriserad) utses. Dessa utses för tiden fram till nästa årsmöte. Revisionsberättelsen skall behandla huruvida föreningens styrelse kan beviljas ansvarsfrihet eller inte.

§ 8 Verksamhetsår

Verksamhetsår är kalenderår.

§ 9 Årsmöte

Ordinarie årsmöte skall hållas före den 1 maj. Styrelsens ordförande eller minst tre styrelsemedlemmar kan kalla till extra årsmöte vid behov.

Styrelsen ansvarar för kallelsen till årsmötet. Kallelsen skall vara utsänd minst 14 dagar i förväg.

Beslut fattas med enkel majoritet. Mötesordförande har utslagsröst.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Mötets behörighet.
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringsmän att jämte mötesordförande justera protokollet.
 3. Röstlängd.
 4. Genomgång av verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och fastställande av föreningens bokslut.
 5. Styrelsens ansvarsfrihet.
 6. Medlemsavgiftens storlek och förslag till budget.
 7. Propositioner från styrelsen och motioner från medlemmarna.
 8. Val av styrelseordförande, övrig styrelse, revisorer, revisorssuppleanter samt valberedning.
 9. Val av två ledamöter och två suppleanter till styrelsen för stiftelsen Svenska forskningsinstitutet för cement och betong vid Kungl Tekniska Högskolan i Stockholm (CBI). Normalt utses en ledamot och en suppleant med en mandattid på två år.
 10. Övriga frågor.

§ 10 Utträde ur föreningen

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen meddela styrelsen detta minst tre månader före slutet på det verksamhetsår inom vilket medlemskapet skall upphöra.

§ 11 Stadgeändring

Fråga om stadgeändring skall behandlas vid två på varandra följande årsmöten, varav åtminstone det andra ordinarie. Ändringsförslaget skall förberedas och motiveras av styrelsen och biläggas kallelsen.

För beslut fordras enkel majoritet vid det första årsmötet och 2/3 majoritet vid det andra årsmötet.

§ 12 Föreningens upplösning

Fråga om föreningens upplösning skall behandlas vid två på varandra följande årsmöten, varav åtminstone det andra ordinarie. Förslag om föreningens upplösning skall förberedas och motiveras av styrelsen och biläggas kallelsen.

För beslut om föreningens upplösning fordras minst 7/8 majoritet vid båda årsmötena.

Vid upplösning av föreningen skall tillgångarna användas för ändamål som anges i § 2, i så stor utsträckning som gällande lag, överenskommelser och eventuella bindande donationsförbehåll tillåter.