Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Nyproduktion
Tillståndsbedömningar, skador & åtgärder
Laboratorieprovningar
Proportionering och färsk betongs egenskaper
Innovationscentrum för berg- och stenteknik
Modellering och simulering
Beständighet och mikrostruktur
Ytskydd och underhållsåtgärder
Livscykelanalys
Miljö

Vintergjutning & 
temperatursprickrisker


Ung betong - Vintergjutning - Beräkningar - Mätningar - Åtgärdsförslag

 

Hur påverkar temperaturen betongen?

Temperaturen påverkar betongen redan från blandningen. Cementreaktionerna
leder till värmeutveckling och förhöjda temperaturer i betongkonstruktionen. Temperaturen
sjunker olika snabbt i olika delar av konstruktionen. Temperaturskillnaderna kan leda till
sprickor. Ung betong måste skyddas mot låg temperatur för att förhindra frysning och
säkerställa normal hållfasthetstillväxt. Variationer i omgivningens temperatur ger i
bruksstadiet upphov till temperaturspänningar som måste beaktas vid dimensionering
av betongbroar och betongvägar.

 

Syfte

Beräkningar av temperaturer, spänningar och sprickrisker ingår numera alltid vid
projektering av infrastrukturkonstruktioner i betong. Trafikverket projekterar och
bygger broar och tunnlar från Malmö i söder till norra Botniabanan i norr. CBI har
sedan länge utfört utredningar kring sprickriskbedömningar men fokuserar nu även på temperaturberäkningar i betong. Tyngdpunkten ligger på den unga betongen och vintergjutning, men även andra frågor - t.ex. temperaturmätningar och temperatur-
beräkningar i vägar och broar - ingår.

Vi bistår beställare, projektörer och entreprenörer med beräkningar och bedömningar
om sprickrisker i ung betong och ger förslag på åtgärder för att begränsa dem samt sprider information om ny forskning och nya beräkningsmetoder inom området. Temperaturberäkningar är också ett verktyg för modern vintergjutning. Vi ger råd om
behov av täckning, isolering och uppvärmning samt tidpunkt för uppspänning och
formrivning. Vi har även en lång erfarenhet av att dimensionera betongvägar och andra betongbeläggningar där temperaturspänningsberäkningar ingår som en väsentlig del.

 

CBI kalkylerar dina vintergjutningsåtgärder

Med hjälp av moderna 2D-beräkningsverktyg kan den nygjutna betongens levnadsvillkor
enkelt studeras i förkalkyler. Det är en mängd olika krav/egenskaper som ställs på en
nygjuten betongkonstruktion under härdningsprocessen. De beslut som fattas, både
innan och efter gjutningen, styr både det tekniska och ekonomiska resultatet.

Området kan delas upp i ett antal huvuddelar:

  1. Åtgärder för begränsning av genomgående temperatursprickor
  2. Åtgärder för att förhindra tidig frysning under den kalla årstiden
  3. Åtgärder för att erhålla snabbare hållfasthetstillväxt fram till formrivning/uppspänning
  4. Åtgärder för att begränsa den maximala temperaturen i konstruktionen


Generellt kan sägas att åtgärder för att höja temperatur- och hållfasthetsutvecklingen
i de flesta fall innebär risk för kvalitetsbrister av andra orsaker. Detta innebär att det i produktionsskedet är mycket viktigt att i förväg känna till vilka åtgärder som krävs för
att driva projektet med rätt åtgärder i rätt tid. Att endast utföra temperaturmätning i
betongen utan att ha en förkalkyl leder i många fall till att hållfastheten befinns vara
för låg vid tänkt formrivningstidpunkt. Om konstruktionen studeras i datorberäkning
föreutförandet innebär det att olika utförandealternativ kan simuleras och kostnads-
beräknas för optimering av produktionen.

Inom byggnation som utförs under AMA Anläggning 10, EBE 11 ställs det vanligtvis
krav på att beräkningar och kontrollprogram är utförda innan gjutning sker.

För övriga konstruktioner är det inte särskilt vanligt att detaljerade studier utförs före
utförandet. Om förkalkyler och/eller kompletterande rådgivning utförs även vid "enklare" byggnationer ger det förutsättningar för att säkerställa en bra kvalitet på konstruktionen
med samtidig hänsyn till det ekonomiska resultatet.


Kursverksamhet inom området

CBI har sedan flera år tillbaka givit kurser inom området, t.ex. Temperatursprickor -
uppkomst, sprickriskberäkningar och åtgärder
, Temperatursprickor -fortsättningskurs samt Arbetsplatsens möjligheter att begränsa temperatursprickor.

Vi planerar nya kurser och kan även skräddarsy kurser för enskilda företag.

 

Kontaktperson

Annika Gram
010-516 68 10
annika.gram@cbi.se