Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Nyproduktion
Tillståndsbedömningar, skador & åtgärder
Laboratorieprovningar
Proportionering och färsk betongs egenskaper
Innovationscentrum för berg- och stenteknik
Modellering och simulering
Beständighet och mikrostruktur
Ytskydd och underhållsåtgärder
Livscykelanalys
Miljö

Ytskydd och
underhållsåtgärder

Betong och natursten är kapillärsugande material. Impregnering
och hydrofobering används för att minska vatteninträngningen
i betong och därmed risk för armeringskorrosion, frostsprängningar
och alkalikiselsyrareaktioner.

Torrare ytor förväntas också få mindre biologisk påväxt och nedsmutsning.
Klotterskydd används för att underlätta sanering. Om en yta är oskyddad
tränger klotter in i betong, sten, tegel och puts. Detta leder till en svår
skadegörelse med kostsamma efterföljder.

Vi utför uppdrag inom hela området impregnering och ytskydd av betong och stenmaterial. Viktiga saker att undersöka är exempelvis inträngning, vidhäftning, applicering och funktion
hos ytskyddsmaterial och tätskikt. Vi utför forskning och utvecklingsarbete kring ytskydd av betong och mineralbaserade material. En viktig del är kulturvård av äldre byggnader där vi befrämjar/utvecklar kompatibla reparationsmaterial som till exempel putser. Vi har också lång erfarenhet av att prova impregneringar, hydrofoberingar och klotterskydd på betong både i laboratoriet och i fält. Den kunskapsuppbyggnad som sker inom CBI bidrar bland annat till
ökad hållbarhet i byggsektorn ur ett resurs- och livslängdsperspektiv.

 

Kontaktpersoner

Pavlos Ollandezos
010-516 68 64
pavlos.ollandezos@cbi.se

Jan Erik Lindqvist
010-516 68 59
janerik.lindqvist@cbi.se