Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Nyproduktion
Tillståndsbedömningar, skador & åtgärder
Laboratorieprovningar
Proportionering och färsk betongs egenskaper
Innovationscentrum för berg- och stenteknik
Modellering och simulering
Beständighet och mikrostruktur
Ytskydd och underhållsåtgärder
Livscykelanalys
Miljö

Materialval

Betongkonstruktioners livslängd och beständighet samt omfattningen av
framtida reparationer beror i första hand på omgivande miljö och ett antal materialberoende parametrar såsom betongens sammansättning och recept, betongens vct, armeringens täckande betongskikt och i andra hand kvalitet
hos utförandet.

Oberoende av betongkvaliteten och utförandekvaliteten är en korrekt uppskattning av exponeringsgraden hos betongkonstruktioner som utsätts för klorider, sulfater, luftens
koldioxid och andra betong- och armeringsaggressiva ämnen mycket viktig för val av
betong och armering.

CBI har en lång erfarenhet att arbeta för olika beställare, konsulter och entreprenörer
med att ta fram optimala betongrecept i förhållande till den aktuella exponeringen.

Detta görs ofta i samband med dimensionering av betongkonstruktioner enligt nuvarande
norm och regelverk där ofta val av betongkvalitet och täckskikt är kopplat till olika exponeringsklasser. CBI:s goda kunskaper beträffande både material och miljöer
uppskattas av våra kunder.

Inom många projekt vill beställaren säkerställa konstruktionens livslängd med större
noggrannhet och därför används principer för livslängdsdimensionering med tillhörande materialprovning under projekteringsfasen. På detta sätt skapas tillräckligt underlag för:

 • att erhålla önskad livslängd eller utsträcka den
 • att kontrollera betongkvaliteten i konstruktionen samt
  utförandekvaliteten i samband med slutbesiktningar
 • att följa upp konstruktionens m.a.p. eventuella
  nedbrytningsmekanismer under dess livslängd
 • att skapa goda förutsättningar för framtida beslut
  beträffande omfattning och tidpunkt för underhåll
  och eventuella reparationer

 

Kontaktperson

Annika Gram
010-516 68 10
annika.gram@cbi.se