Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Sök publikationer
Nyhetsbrev
CBI-nytt

Svenska:

CBI Betonginstitutet 70 år – 1942-2012

English:

Swedish Cement and Concrete Research Institute 70 years – 1942-2012

Författare:

Johan Silfwerbrand

Publikationstyp CBI-rapporter
Publiceringsår 2012
Språk Svenska
Sökord CBI, CBI Betonginstitutet, Cement- och Betonginstitutet, historia, 70-årsjubileum
Sammanfattning CBI Betonginstitutet – eller Cement- och betonginstitutet som det hette då – grundades 1942. Bakom industriforskningsinstitutets grundande stod främst två personer professor Lennart Forsén och företagsledaren Ernst Wehtje. Lennart Forsén hade en lång erfarenhet inom cementområdet både från industri och högskola och Ernst Wehtje var ledare för det företag som sedermera blev Cementa. Det var genom en generös donation från tolv företag till Ernst Wehtje på dennes 50-årsdag som grunden lades till institutet och dess byggnad på Drottning Kristinas väg intill KTH. Denna rapport sammanfattar institutets första 70 år.
Rapporten har delvis en tematisk, delvis en kronologisk indelning. I de första kapitlen berättas den första historien, beskrivs institutsbyggnaden och diskuteras forskningsfinansieringen. Därefter följer fyra kapitel som beskriver 1970-, 1980- och 1990-talen samt det första decenniet på 2000-talet. Författarna till dem var själva med när det begav sig. Därefter följer en genomgång av institutets rika kursverksamhet och några statistiska uppgifter om publikationerna. Rapporten avslutas med förteckningar över sammanlagt 308 skrifter som ingår i institutets högsta publikationsserier.
Eftersom denna rapport till skillnad från andra CBI-rapporter är en historiebok och varken forsknings- eller state-of-the-art-rapport saknas egentliga slutsatser. Vi kan dock konstatera att CBI Betonginstitutet fortfarande blomstrar och idag (december 2012) är större än någonsin. Människan har använt betong i mer än 2000 år men ännu ställs nya frågor som måste besvaras genom fortsatt forskning. Betongforskningen är huvudsakligen tillämpad forskning och här har CBI Betonginstitutet i sin roll mellan högskola och industri en plattform att spela på.
Summary (Abstract) The Swedish Cement and Concrete Research Institute was founded in 1942. Two people contributed substantially to the realization of the plans: Professor Lennart Forsén and the industrial executive Dr. (h.c.) Ernst Wehtje. Mr. Forsén had a long experience within the cement area from both the industry and the university and Mr. Wehtje was the managing director for the cement producing company that today is called Cementa. The Institute and its building at the campus of KTH Royal Institute of Technology in Stockholm were enabled through a generous donation from twelve companies to Mr. Wehtje to celebrate his 50th anniversary. This report summarizes the Institute’s first 70 years.
The report has partly a thematic and partly a chronological order. In the first Chapters, the early history is told, the Institute building is described, and the research financing is discussed. Subsequently, there are four chapters describing the 1970s, 1980s, 1990s, and the first decennium on the 21st century. Every chapter author in this part writes through his personal experience from that time. These chapters are followed by chapters describing the continuation education activities and some statistical data from the Institute publications. The report is concluded with lists of the 308 publications that are included in the Institute’s highest publication series.
Since this report contrary to other Institute reports neither is a research report nor a state-of-the-art report, there are no decisive conclusions. We may, however, note that the Institute is prospering and today (December 2012) is larger than ever. Man has used concrete in more than 2000 years but new research questions are still put which have to be answered through continuing research. The concrete research is mainly applied research and through its role between industry and university the Swedish Cement and Concrete Research has a stage to act upon.
Biblioteksdata Stockholm : CBI Betonginstitutet, 2012. 104 s (inkl. bil.).
Serie CBI Rapport
Serienummer 2012:3
ISSN 0346-8240
ISBN 978-91-976070-9-4
Pris 500 SEK (exkl. moms)Tillbaka