Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Syfte
Aktiviteter
Medlemsförmåner
Medlemmar
Styrelse och kontaktpersoner
Bli medlem!
Stadgar

Syfte

Syftet med RISE CBI:s intressentförening är att skapa en direktkontakt mellan medlemsföretagets anställda och RISE CBI:s experter.

Det är en ideell förening som grundades den 23 oktober 2003. Föreningens ändamål är enligt stadgarna "att stödja RISE CBI Betonginstitutets (CBI:s) verksamhet inom cement- och betongområdet". De delar av verksamheten som behandlar grundläggande och tillämpad forskning, teknikbevakning och teknikspridning samt utveckling av nationella och internationella normer och bestämmelser betonas i ändamålsparagrafen.

 

 

Därför är man med i RISE CBI:s intressentförening

 

Det finns tre tunga skäl till att vara med i RISE CBI:s intressentförening: man ger RISE CBI Betonginstitutet moraliskt stöd till dess forskningsuppgift, man knyter kontakter till forskarna och man får på ett trevligt sätt lära sig mer om betong och bergmaterial.

 

Betong och bergmaterial är de viktigaste byggmaterialen. Betong har använts i flera tusen år och sten, grus och sand ända sedan hedenhös. Armerad betong började användas under andra häften av 1800-talet. Man tycker kanske att allting om betong och bergmaterial borde vara utforskat men så är det inte. Det kommer ständigt fram nya betonger (fiberbetong, höghållfast betong, självtorkande betong, självkompakterande betong, grafisk betong för att nämna några) och samhället ställer hela tiden nya krav (ökad produktivitet, ökad beständighet, bättre arbetsmiljö, ökad hållbarhet). Betong- och bergmaterialbranscherna är snabba på att söka svara upp mot de nya kraven men för att göra det krävs forskning. Utmaningarna är så stora att inget enskilt företag kan anta dem. Här krävs att vi arbetar tillsammans.

 

RISE CBI Betonginstitutets verksamhetsidé är att skapa, tillämpa och sprida kunskap om betong och bergmaterial. RISE CBI är ett industriforskningsinstitut som grundades 1942 med uppgiften att vara en brygga mellan högskolan och näringslivet. Det yttersta syftet är att stärka svenskt näringsliv inom institutets verksamhetsfält. RISE CBI Betonginstitutet har vuxit kraftigt under senare år och har idag (2015) ca 90 medarbetare och är därmed vårt lands största miljö för forskning inom betong och bergmaterial. Genom sin storlek och medarbetarnas kompetens har institutet rika möjligheter att bedriva en omfattande, uthållig och högkvalitativ forskning inom betong- och bergmaterialområdena. För att rönen skall få genomslag även utanför branschen krävs ett högt mått av oberoende och integritet. RISE CBI:s intressentförening har över 40 medlemmar från hela byggsektorn. Intressentföreningens storlek och bredd ger institutet råg i ryggen och stärker dess oberoende. Summan av medlemmarnas serviceavgifter ger förvisso ett viktigt och välkommet bidrag till RISE CBI Betonginstitutets grundforskning, teknikbevakning och bibliotek men det moraliska stödet kan inte värderas i monetära termer. I korthet: varje medlem stöder RISE CBI:s oberoende och därmed genomslagskraft för den grundläggande forskning som vi alla som verkar inom betong- och bergmaterialsektorerna så väl behöver.

 

På ett mer konkret plan är syftet med intressentföreningen att skapa kontaktytor mellan RISE CBI Betonginstitutets experter och medlemmarnas anställda. Varje år finns det tre schemalagda tillfällen för att knyta och vidareutveckla dessa kontakter: föreningens årsmöte i mars, institutets informationsdag också i mars och föreningens höstmöte i november. Årsmötet har alltid ett tekniskt program som innehåller några föredrag som väljs ut för att intressera medlemmarna. Informationsdagen – eller CBI-dagen som många kallar den – är ett årligen återkommande vårtecken som samlar 150 till 200 personer i branschen. Kombinationen av föredrag i konferensmiljö och kvällsmingel i institutets stockholmskontor är mycket uppskattad. Höstmötets program bestäms av medlemmarna själva. Temat är ”Fråga CBI” och här kan medlemmarnas medarbetare få en stunds konsultation genom att i förväg ställa en fråga som institutets experter besvarar på höstmötet.

 

Jag tror att orsaken till att mer än 40 företag och organisationer är medlemmar i RISE CBI:s intressentförening är att man vill känna sig delaktig i och stå bakom den forskning och övriga verksamhet som RISE CBI Betonginstitutet bedriver i hela betong- och bergmaterialsektorns intresse. Som medlem är man heller inte anonym. Medlemmarnas namn återfinns på baksidan av CBI-nytt och på hemsidan www.cbi.se. Jag tror knappast att någon valt att vara med för de rabatter som finns: fritt deltagande i föreningens årsmöte och höstmöte, en gratisbiljett till RISE CBI Betonginstitutets informationsdag och ett exemplar av nya CBI-rapporter. Men gemensamt för dem är att de ger information om vad RISE CBI Betonginstitutet håller på med och det är inte det sämsta.

 

 

Med vänliga hälsningar

 

Katarina Malaga.