Hem Tjänster Utbildning Forskning Bibliotek Om oss Intressentföreningen Kontakt
Affärsidé
Vår verksamhet
Miljöpolicy
Sektioner
Ägare samt styrelse
Historik
Informationsdagar
Jobba hos oss

Vår verksamhet

Vår verksamhet kan delas in i (A) forskning, (B) utveckling, (C) provning och kontroll, (D) rådgivning och utredningar samt (E) kurs och information. A och B handlar om att skapa kunskap, C och D om att tillämpa kunskap och E om att sprida kunskap.

 

Forskning

Institutet utgör Sveriges största samlade forskningsmiljö inom betong- och bergmaterialområdena. Ledande miljöer utvecklas framförallt inom följande områden: hydratation; färsk betongs egenskaper; ballast; natursten; mikrostruktur; betonggolv, betongvägar och markstensbeläggningar; beständighet; livslängd och betongreparationer; miljö och kretslopp samt brand (i samverkan med SP Brandteknik). Institutet har även goda forskare och experter inom konstruktionsområdet, men området bedöms vara för brett för att det skall kunna tas med på ovanstående lista.  Läs mer om vår forskning!

 

Provning

Provning av betong och betongprodukter görs i syfte att bestämma olika produkt- och materialegenskaper. Kraven ställs av myndigheter och beställare. Utvecklingen har gått från nationella provningsmetoder mot allt mer gemensamma europeiska standardiserade metoder. Den fasta kostnaden för lokaler, utrustning, personal, service och ackreditering är hög. För att provningsverksamheten skall täcka sina kostnader och bli lönsam krävs relativt stora provningsvolymer. Det krävs också kompetent personal som kan utföra många olika typer av provningar. Laboratorieresurserna på CBI Betonginstitutet utgör en unik resurs för betongprovning som har kapacitet att ta sig an allt från omfattande provningar av sprutbetong, brandprovning, frostprovning m.m. till reologiska provningar på färsk betong och kemiska och mikroskopiska analyser. Institutet har Sveriges bredaste ackreditering inom betong-, ballast- och naturstensområdet. Ca 150 av våra provningsmetoder är ackrediterade av SWEDAC. Institutet ansvarar vidare för två fältprovplatser; en i tösal­tad vägmiljö (RV40 utanför Borås) och en i marin miljö (Träslövsläge).

CBI Betonginstitutet gör på uppdrag av SP provning av produkter samt besiktning av produktionskontroll inom ett flertal områden; cement, ballast, vatten­byggnadssten, tillsatsmedel, tillsatsmaterial, färgpigment till betong, ytskyddsprodukter för betong, murblock, asfalt m.m. Vi gör även provning och certifiering av ett flertal produkter som uppfyller kraven för P-märket (SP:s kvalitetsmärke), t.ex. expanderbetong och lättklinker. Läs mer om våra provningar!

 

Utredningsverksamhet

Utrednings- eller rådgivningsverksamheten är en viktig del av CBI:s verksamhet. Merparten av utredningarna utförs av sektionen Konstruktioner som erbjuder kva­lificerade tjänster inom områdena till­ståndsbedömningar, skadeut­red­ning­ar och reparation. Vår styrka är den unika kombinationen av kunskaper och erfarenheter inom flera discip­liner såsom material- och byggteknik samt byggkonstruktioners funktionssätt avseende bärförmåga, beständighet och andra funktioner. Uppdragen täcker tillståndsbedömningar och förslag till reparation av ett brett spekt­rum av olika typer av betongkonst­ruktioner såsom garage och par­ke­ringsdäck, industrigolv, gårdsbjälklag, konstruktionsdelar i hus- och industribyggnader, kajer, betongdammar, betongtunnlar, broar, industrianläggningar, simhallar och vattenreningsanläggningar. Vi utreder även fuktskador och konstruktioner som miss­tänks innehålla aluminatcement. Vi har vidare möjlighet att genomföra livscykelanalyser och livscykelkostnadsanalyser. Läs mer om vår utredningsverksamhet!

 

Kursverksamhet

CBI Betonginstitutets utbildningsverksamhet inom betongområdet är omfattande och den bedrivs ibland i samverkan med andra företag, organisationer, universitet och högskolor. Samverkan ger en större bredd och visar samtidigt på styrka och öppenhet inför samverkan. Inom kursutbudet finns både längre, behörighetsgivande betongkurser såsom exempelvis Betongkurs Klass I och II samt kortare kurser inom något specialområde. Såväl öppna som företagsinterna kurser bedrivs, både svenska och internationella. En relativt färsk nyhet är internetbaserade kurser (e-kurser). Kursverksamheten samorganiseras med bibliotek och information inom sektionen Teknikspridning. Administrationen, som omfattar institutsledning, ekonomi, personal och service, bedriver även viss externfinansierad forskning och uppdrag respektive ekonomitjänster. Läs mer om vår kursverksamhet!

 

 

Här hittar du våra verksamhetsberättelser!